Årsmøte i Bondeungdomslaget i Oslo – Ny dato 17. juni 2020

Velkomen til årsmøte i Bondeungdomslaget i Oslo

Årsmøtet i BUL er utsett frå 18. mars til onsdag 17. juni. kl. 18.00 i Teatersalen i Rosenkrantz’ gate 8. Vi har valt å gjennomføre årsmøtet fysisk etter at styresmaktene har opna for å kunne samle fleire so lenge ein føl smittvernreglane. Vi skal følje desse retningslinjene og syte for at det skal vere trygt å møte opp i Teatersalen for alle.

Her vert det som alltid val av tillitsvalde, val av utsendingar og handsaming av ulike årsmøtesaker som rekneskap, budsjett, årsmelding og handlingsplan.

Innkalling med saksliste

Årsmelding 2019

Årsmeldingar 2019 hovudlag og særlag.

Rekneskap 2019Konsernrekneskap

Sak 5 – Handlingsplan 2020.

Sak 6 og 7 – medlemspengar og medlemsfordelar

Sak 8 – Budsjett 2020

Sak 9 – Endring av styringsføresegnene.

Sak 11 – Valnemnda si innstilling 2020

Sak 12 – val av revisor

Resten av sakspapira blir også lagt ut på denne sida.

Utsendingar
Pga. koronasituasjonen vil eindel lansmøte og årsmøte bli utsett. Nye datoar er ikkje klare.
Kunne du tenke deg å vere utsending? Frist for påmelding er årsmøtet, men det er ingenting i vegen for å melde seg allereie no? Send oss ein e-post på [email protected].