Styre og nemnd

Styret i Songlaget 2020

Leiar: Karianne Johansen (ny, 1 år)

Styremedlemer:

Audun Åby
Ole Johan Hildre
Hilde Løwe
Kari K. Mostraum

Varamedlemer til styret:

Marit Buset
Gunnhild Skrøvseth

Blestnemnd 2020

Ingrid Lamark

Kikki Aardalsbakke

Olav-Johan Øye

Festnemnd 2020

Sigrid Bjørneng Sagen

Ingrid Lamark

Asbjørn Gjerde Lund

Målnemnd 2020

Håvard Tangen
Olav-Johan Øye

Kaffinemnd 2020

Styret finn ei rimeleg ordning, anten med rullering mellom stemmegruppene eller ut frå kakelista.

Ryddenemnd 2020

Alle hjelper til og tek ansvar.

Valnemnd 2020

Elisabeth Hagen

Åsta Bjerkestrand

Kari K. Mostraum

Noteforvaltar 2020

Anna Tori Aas Bjerkestrand

Kerstin Hellberg (varanoteforvaltar)

Stemmeførarar 2020

Sopran: Kari Rysst Seemann, Gunvor Skiftun (vara)
Alt: Anna Tori Aas Bjerkestrand, Kerstin Hellberg (vara)
Tenor: Audun Åby, Olav-Johan Øye (vara)
Bass: Erik Kokkin, Marius Bakkehaug (vara)

Programnemnd 2020

Magne Tangen Eliassen

Elisabeth Hagen

Ragna Betten.