Historia

Bondeungdomslaget i Oslo (BUL) vart stifta i ei tid då svært mykje ungdom frå bygdene (bondeungdom) flytta inn til hovudstaden for å skaffe seg arbeid. Den sterke industrialiseringa på denne tida førte til ei stor sosial omvelting. Det var vanskelege levekår, både sosialt og kulturelt. Mange følte seg bortkomne, heimlause og møtte manglande respekt både for måten dei snakka på og tradisjonar dei tok med seg. Samstundes var landet midt oppe i den politiske striden om unionen med Sverige. Det var også ein sterk vekst i organisasjonslivet, og både mållag og ungdomslag voks fram over heile landet.

BUL vart skipa som ein del av ei politisk og nasjonal rørsle, men òg for å skape ein sosial og trygg samlingsplass for innflyttarar.

Sjå tidslinja under for viktige milepælar i BUL si historie.