Årsmøte i Bondeungdomslaget i Oslo 20. mars 2019

Velkomen til årsmøte i Bondeungdomslaget i Oslo

Lagsleiar Terje Svindseth og styret informerer om at det blir årsmøte onsdag 20. mars kl. 18.00 i Teatersalen i Rosenkrantz’ gate 8. Her vert det som alltid val av tillitsvalde, val av utsendingar og handsaming av ulike årsmøtesaker som rekneskap, budsjett, årsmelding og handlingsplan.

Innkalling med saksliste

Årsmelding 2018

Til BUL-medlemmene – saksunderlag sak 10 årsmøte 20.03.19

Årsmeldingar særlag, hytter og nemder

Årsrekneskap for 2018 og budsjett 2019

Strategiplan og Handlingsplan

Val på utsendingar